Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци Горска сертификация Декларация дългосрочен ангажимент 29.08.2022 г. ДГС Буйновци декларация дългосрочен ангажимент 29.08.2022.docx
ДГС Буйновци 21.07.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 01.08.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина на временен склад.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за Горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Буйновци 2019 г. доклад за ГВКС 2019 г..doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Буйновци политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Буйновци.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове при ТП ДГС Буйновци вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Буйновци оценка на социалното въздействие от дейността.docx
ДГС Буйновци 13.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.06.2022 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДГС Буйновци 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Буйновци Справка пчелини ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци 15.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща на корен дървесина при ДГС Буйновци, считано от 11.03.2022 г. ценоразпис за продажба на стояща на корен дървесина при ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци 15.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ДГС Буйновци, считано от 11.03.2022 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнение на ГС дейности през 2022 г. при ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2022.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Информация за продажба на дървесина по ценоразпис при ДГС Буйновци през 2022 г. информация продажба на дървесина по ценоразпис през 2022 г..doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал. 1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите Обем на дървесината за местни търговци 2022 г. ДГС Буйновци.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2021 г. в ДГТ, управлявани от ДГС Буйновци резюме на анализа на проведения мониторнинг през 2021 г..docx
ДГС Буйновци Горска сертификация декларация за дългосрочна ангажираност ДГС Буйновци декларация.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДГС Буйновци през 2022 г. списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2022 ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса към 31.12.2021 г. от ДГТ - ТП ДГС Буйновци отчет за добитата маса към 31.12.2021 г. ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планираните ГС мероприятия на ТП ДГС Буйновци през 2022 г. списък - планирано провеждане на ГС мероприятия_2022_ДГС Буйновци.xlsx
ДГС Буйновци 11.02.2022 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Буйновци през 2022 г. Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Буйновци през 2022 г..xlsx
ДГС Буйновци 08.09.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.09.2021 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf