Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Буйновци

ТП Държавно горско стопанство Буйновци носи името на село Буйновци, община Елена, Великотърновска област, където е седалището на стопанството. Горите на стопанството се намират в югоизточната част на Великотърновска област върху част от северните склонове на Елено -Твърдишкия дял от Средна Стара планина. Разположени са на част от територията на община Елена в землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци и Тодювци.

Характерът на релефа е твърде разнообразен. В основната си част той е планински и полупланински – силно пресечен, с остри врязани долове и стръмни склонове. Най – високата точка на стопанството е връх Чумерна – 1536 м н. в., а най-ниската – 350 м н. в. се намира в най-северната част на течението на река Веселина. Средната надморска височина на дървопроизводителната площ е 702 м н. в.

Горската растителност е представена от няколко основни групи насаждения: естествени чисти и смесени високостъблени насаждения, съставени предимно от бук, зимен дъб, габър, цер и благун; изкуствено създадени насаждения, главно от бял бор, черен бор и акация, и естествени издънкови насаждения от бук, зимен дъб, габър, цер, благун, келяв габър и др. В района на стопанството се срещат и следните храстови видове: червен глог, об. дрян, обикновена леска, шипка, трънка, черен бъз, чашкодрян, птиче грозде, смрадлика, аморфа и др. От лечебните растения са представени растителните видове: глухарче, живовляк, лазаркиня, кукуряк, бял равнец, синя тинтява, къпина и др.

Общата площ на горските територии възлиза на 17 654,6 ха, от която:

• залесена дървопроизводителна          - 17 226,5 ха  - 97,6 %

• незалесена дървопроизводителна      -         1,5 ха 

• незалесена недървопроизводителна  -    426,6 ха  -  2,4 %

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха %

Държавна

в т.ч. ТП ДГС Буйновци

12 671,2

12 488,8

71,8

70,7

Общинска  2 459,5 13,9
Физически лица  2 451,4 13,9
Юридически лица      68,1  0,4

Съсобственост

и по чл. 19, ал. 12 от ЗСПЗЗ

       4,4   -


Средногодишното ползване на дървесина по ГСП е 30 742 пл. м3 :

• едра –     6 669 пл. м3;

• средна – 6 129 пл. м3;

• дребна – 1 780  пл. м3;

• дърва за огрев – 16 164 пл. м3;

Природните условия в района на ДГС Буйновци са благоприятни за развитието на наличната естествена дървесна растителност. Съчетани с правилно провеждане на сечи през семеносни години, те гарантират добро естествено възобновяване на горите.

Наличните разсадникови площи на територията на стопанството се използват предимно за производство на фиданки за новогодишни елхи и озеленяване.

Ловната площ на стопанството възлиза на 23 289,4 ха. Природните дадености на района създават благоприятна екологична обстановка за развитието на ловни трофеи. На територията на стопанството се ловуват благороден елен, сърна, дива свиня. В района се среща също дребен дивеч – яребица, пъдпъдък, горски бекас, гривяк, гургулица, бекасина и др. От хищниците са разпространени кафява мечка, вълк, чакал, лисица, дива котка, златка, бялка, черен и пъстър пор, язовец и др. В ловностопанско отношение територията на стопанството се стопанисва от СЛРД „Сокол-1899” гр. Елена, а дивечовъдният участък – от „Гимел” АД.