Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса през 2018 г. в ТП ДГС Буйновци отчет добита маса 2018.pdf
ДГС Буйновци 17.06.2019 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на ТП ДГС Буйновци ГП 2019.pdf
ДГС Буйновци 19.04.2019 Ценоразпис ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 27.03.2019 г. cenorazpis DGS Buinovci prodajba2019.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг на територията на ТП ДГС Буйновци доклад за резултатите от проведения мониторинг.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планираните ГС мероприятия през 2019 г., по землища списък - планирано провеждане на ГС мероприятия2019.xlsx
ДГС Буйновци 16.11.2018 Документ Информация за обема на дървесината, която ТП ДГС Буйновци предоставя през 2019 г. на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите Обем на дървесината за местни търговци 2019 г. Буйновци.doc
ДГС Буйновци 28.09.2018 Документ Информация за обема на дървесината, която ще се продава от ТП ДГС Буйновци през 2018 г. на физически лица за лична употреба informatsia.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност ДГС Буйновци doklad GVKS Buinovci.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет добита маса към 31.12.2017 г. ДГС Буйновци отчет добита маса към 31.12.2017 г. ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на недървесните горски продукти на територията на ДГС Буйновци Списък на недървесните горски продукти на територията на ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. ДГС Буйновци годишен план 2018 г..xlsx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на планирани горскостопански мероприятия - ДГТ - ДГС Буйновци списък - планирано провеждане на ГС мероприятия.xlsx
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на Горскостопански план - 2012 г. на ДГС Буйновци резюме ГСП 2012 г. ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и услуги списък на дървесните и недървесни продукти.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности анализ на ефектите от ГС дейности.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция - ДГС Буйновци вътрешни правила за защита на лицата.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Политика на ТП ДГС Буйновци срещу корупцията политика срещу корупцията.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2017 г. в ДГТ, управлявани от ТП ДГС Буйновци доклад от проведения мониторинг 2017 г..pdf