Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Буйновци 08.09.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 08.09.2021 г. ценоразпис за продажба на дървесина.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности през 2021 г. ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2021.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2021 г. ДГС Буйновци списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2021 ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2020 г. в ДГТ, управлявани от ТП ДГС Буйновци резюме на анализа на проведения мониторнинг през 2020 г..docx
ДГС Буйновци 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 01.03.2021 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци 26.02.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Буйновци информация за обема на дървесина за продажба по ценоразпис през 2021 г. ДГС Буйновци.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса към 31.12.2020 г. от ДГТ на ТП ДГС Буйновци отчет за добитата маса към 31.12.2020 г. ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък с планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2021 г. в ДГТ на ТП ДГС Буйновци списък - планирано провеждане на ГС мероприятия_2021_ДГС Буйновци.xlsx
ДГС Буйновци 27.01.2021 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина от ДГТ през 2021 г. на ТП ДГС Буйновци ГП за ползване на дървесина през 2021 г..xlsx
ДГС Буйновци 12.06.2020 Документ Информация за продажба на дървесина на физически лица през 2020 г. при ТП ДГС Буйновци информация продажба на физически лица 2020.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни за планирани горскостопански мероприятия през 2020 г. при ТП ДГС Буйновци планирани горскостопански мероприятия през 2020.doc
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ДГС Буйновци, за 2020 г. списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2020 ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет за добитата маса към 31.12.2019 г. при ТП ДГС Буйновци отчет за добитата маса към 31.12.2019.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2019 г. при ТП ДГС Буйновци резюме на анализа на проведения мониторнинг през 2019 г..docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности за 2020 година при ТП ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020.docx
ДГС Буйновци 19.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад, при ТП ДГС Буйновци ценоразпис за продажба на добита дървесина, на временен склад, при ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Информация за подотдели с предвидено ползване на дървесина през 2020 г. - ДГТ, в обхвата на ТП ДГС Буйновци списък - планирано провеждане на ГС мероприятия_2020_ДГС Буйновци.xlsx
ДГС Буйновци 31.01.2020 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. на ТП ДГС Буйновци ГП 2020 ДГС Буйновци.xlsx
ДГС Буйновци 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Буйновци.doc
ДГС Буйновци 22.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис за услугите, които извършва ТП ДГС Буйновци на фирми и граждани Tsenorazpis_DGS_Buinovtsi.pdf