Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15521 ДГС Буйновци 12.11.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на външни гуми за моторни превозни средства на ТП ДГС Буйновци с. Буйновци, при Северноцентрално държавно предприятие ДП – Габрово” . Виж пълна информация
15495 ДГС Буйновци 10.10.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране, за нуждите на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15477 ДГС Буйновци 26.09.2018 1834 бк, гбр, здб Добив на дървесина 3,425.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
15474 ДГС Буйновци 05.09.2018 10.09.2018 1832, 1833 бб, чб, бк, гбр, чрш Добив на дървесина 62,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на дървесина на ТИР и направа/ремонт на извозни тракторни пътища Виж пълна информация
15458 ДГС Буйновци 03.09.2018 1834 гбр, бк, здб, бб Добив на дървесина 2,425.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на дървесина от обект 1834 при ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15457 ДГС Буйновци 20.08.2018 1832, 1833 бб, чб, гбр Добив на дървесина 29,319.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, подвоз на дървесина до ТИР, направа на извозни тракторни пътища Виж пълна информация
15455 ДГС Буйновци 13.08.2018 17.08.2018 1711, 1831 бк, гбр Добив на дървесина 16,703.91 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина Виж пълна информация
15402 ДГС Буйновци 08.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15417 ДГС Буйновци 31.07.2018 1819, 1823, 1824 бб, здгл, бк, гбр, здб, шс, трп, ак Добив на дървесина 59,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване, рампиране на вр. склад на дървесина, направа/ремонт на извозни тракторни пътища и натоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
15394 ДГС Буйновци 17.07.2018 1825, 1826 бк, гбр, здб Добив на дървесина 17,730.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз , разкройване, рампиране на временен склад, натоварване на ТИР дървесина Виж пълна информация
15412 ДГС Буйновци 02.07.2018 1827, 1828, 1829, 1830 бб, чб, бк, гбр, здб Добив на дървесина 60,268.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на ТИР, и направа на извозни тракторни пътища. Виж пълна информация
15356 ДГС Буйновци 22.06.2018 Търгове по Закона за държавна собственост 3,060.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи - частна държавна собственост Виж пълна информация
15380 ДГС Буйновци 22.06.2018 18020 бк, гбр, здб, шст Продажба на дървесина 11,118.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина Виж пълна информация
15381 ДГС Буйновци 22.06.2018 18021 бк, гбр Продажба на дървесина 12,416.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина Виж пълна информация
15382 ДГС Буйновци 22.06.2018 18022 бк, гбр, бб, дгл, здб Продажба на дървесина 39,380.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина Виж пълна информация
15375 ДГС Буйновци 20.06.2018 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824 бк, бб, чб, здгл, гбр, здб, яс,см, врб,брз Добив на дървесина 107,526.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на вр. склад, направа на извозни тракторни пътища Виж пълна информация
15377 ДГС Буйновци 20.06.2018 18017 бк, гбр, здб, шст Продажба на дървесина 53,479.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина Виж пълна информация
15378 ДГС Буйновци 20.06.2018 18018 бк,бб, дгл, яс, гбр Продажба на дървесина 23,675.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина Виж пълна информация
15379 ДГС Буйновци 20.06.2018 18019 бб, дгл, здб, гбр, бк Продажба на дървесина 16,558.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина Виж пълна информация
15307 ДГС Буйновци 28.05.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация