Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14244 ДГС Буйновци 13.04.2016 Доставки 2,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на гуми за МПС за нуждите на СЦДП ДП ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
14196 ДГС Буйновци 28.03.2016 18.04.2016 имот № 000998 Търгове по Закона за държавна собственост 3,428.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии - Държавна собственост Виж пълна информация
14197 ДГС Буйновци 28.03.2016 18.04.2016 Имот № 543004 Търгове по Закона за държавна собственост 6,498.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии - държавна собственост Виж пълна информация
14198 ДГС Буйновци 28.03.2016 18.04.2016 Имот № 000161 Търгове по Закона за държавна собственост 1,651.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии - държавна собственост Виж пълна информация
14199 ДГС Буйновци 28.03.2016 18.04.2016 Имот № 000722 Търгове по Закона за държавна собственост 1,885.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в горски територии - държавна собственост Виж пълна информация
14155 ДГС Буйновци 24.02.2016 29.02.2016 161, 162, 163, 164 бб, бк, гбр, здб, трп, яв Продажба на стояща дървесина корен 180,646.00 лв. без ДДС
Предмет: Тръжна сесия с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14156 ДГС Буйновци 24.02.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,710.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка за риска трудова злополука, Застраховка имущество, застраховка на лицата в МПС Виж пълна информация
14150 ДГС Буйновци 17.02.2016 24.02.2016 Доставки 168,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене и транспортиране на технологична дървесина и дърва за горене Виж пълна информация
14120 ДГС Буйновци 23.12.2015 29.12.2015 1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612 бб,здгл,дри,бк,здб,гбр,яв,трп,чрш Добив на дървесина 239,616.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
14121 ДГС Буйновци 23.12.2015 29.12.2015 16001,16002,16003,16004,16005,16006,16007,16008,16009,16010,16011,16012,16013,16014,16015,16016,16017,16018,16019 бб,здгл,дри,бк,здб,гбр,яв,трп,чрш Продажба на дървесина 406,864.00 лв. без ДДС
Предмет: Тръжна сесия с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
14033 ДГС Буйновци 15.12.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 31,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка на инвестиционни проекти за основен ремонт на горски автомобилни пътища, в държавни горски територии, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци, в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Изработка на инвестиционен проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Марков бук”; Обособена позиция № 2 – Изработка на инвестиционен проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Боруджийска поляна - Корубката”; Обособена позиция № 3 – Изработка на инвестиционен проект за основен ремонт на горски автомобилен път „Горски път” Виж пълна информация
14116 ДГС Буйновци 15.12.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,140.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебни моторни превозни средства, собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Буйновци, със застраховки по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Автокаско” за 2016 година, Обособена позиция № 2 - задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на моторните превозни средства за 2016 година Виж пълна информация
14010 ДГС Буйновци 28.10.2015 02.11.2015 15017,15019,15020,15021 бк,гбр,бб,чб,дб Продажба на дървесина 80,846.00 лв. без ДДС
Предмет: тръжна сесия с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
14011 ДГС Буйновци 28.10.2015 02.11.2015 1525, 1527, 1528, 1529 бб,чб, бк, гбр,дб Добив на дървесина 37,121.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
13972 ДГС Буйновци 29.09.2015 05.10.2015 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 бб, чб, здгл, бк, гбр, здб, цр, яв, ак Добив на дървесина 123,257.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
13973 ДГС Буйновци 29.09.2015 05.10.2015 15013, 15014, 15015, 15016, 15017, 15018 бб, чб, здгл, бк, гбр, здб, цер, яв, ак Продажба на дървесина 256,178.00 лв. без ДДС
Предмет: тръжна сесия с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества сортименти Виж пълна информация
13886 ДГС Буйновци 25.08.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,040.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт на автомобилни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015 - 2016 г., в горски територии – държавна собственост, на ТП ДГС Буйновци, в три обособени позиции Виж пълна информация
13890 ДГС Буйновци 25.08.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа и текущ ремонт на извозни тракторни пътища за обслужване на сечища в горски територии – държавна собственост, на ТП ДГС Буйновци през 2015 – 2016 г., в четири обособени позиции Виж пълна информация
13929 ДГС Буйновци 18.08.2015 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на противопожарни средства и инвентар, необходими за дооборудване на противопожарните депа на ТП ДГС Буйновци, при СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
13913 ДГС Буйновци 22.07.2015 27.07.2015 Доставки 139,600.00 лв. без ДДС
Предмет: транспорт и товарене на дървесина Виж пълна информация