Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16042 ДГС Буйновци 19.12.2019 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005 бк, гбр, здб, трп, чрш, брк Добив на дървесина 123,922.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на дървесина до временен склад, рампиране, направа и / или ремонт на извозни пътища Виж пълна информация
16043 ДГС Буйновци 19.12.2019 20001, 20002, 20003, 20004, 20005 бк, гбр, здб, трп, чрш, брк Продажба на дървесина 338,731.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
16044 ДГС Буйновци 19.12.2019 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 бб, чб, здгл,см,бк, здб, гбр, трп, ак, яв,чрш,шст Добив на дървесина 357,291.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина , представляващ сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа и /или ремонт на извозни пътища,претоварване на ТИР Виж пълна информация
15971 ДГС Буйновци 06.11.2019 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 бб, бк, бл, гбр, шст, цр Добив на дървесина 55,123.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности в ГТ за добив на дървесина - сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР. Виж пълна информация
15972 ДГС Буйновци 06.11.2019 19030, 19031, 19032, 19033, 19034 бб, бк, гбр, шст, бл, цр Продажба на дървесина 148,345.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад, добита от Г Т - държавна собственост Виж пълна информация
15886 ДГС Буйновци 28.08.2019 19018,19025, 19026, 19027, 19028, 19029 бб, чб, здб, гбр, бк, ак, цр, бл Продажба на дървесина 193,583.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15887 ДГС Буйновци 28.08.2019 1918, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 бб, чб, здб, ак, цр, бл Добив на дървесина 96,243.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на маркирана дървесина, рампиране на временен склад,направа и /или ремонт на извозни пътища, претоварване на Тир Виж пълна информация
15843 ДГС Буйновци 08.07.2019 19020 бк, гбр, здб, шст,яв, чрш Продажба на дървесина 61,681.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15812 ДГС Буйновци 11.06.2019 №№ 19022, 19023 бк, гбр, здб, бб, здгл Продажба на дървесина 68,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
15813 ДГС Буйновци 11.06.2019 №№ 1922, 1923 бк, гбр, здб, бб, здгл Добив на дървесина 20,079.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз на дървесина до временен склад, рампиране, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоворване на Тир Виж пълна информация
15767 ДГС Буйновци 30.05.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15789 ДГС Буйновци 30.05.2019 1918,1919,1920,1921 бб ,чб, здгл,бк,здб,гбр,ак, Добив на дървесина 87,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз , рампиране на временен склад, направа и/или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР. Виж пълна информация
15790 ДГС Буйновци 29.05.2019 19017, 19018, 19019, 19020, 19021 бб, чб, здгл, бк, здб, гбр, ак Продажба на дървесина 174,257.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
15738 ДГС Буйновци 11.04.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез покупка на специализиран спрей за маркиране и горска креда, за нуждите на ТП ДГС Буйновци” Виж пълна информация
15711 ДГС Буйновци 29.03.2019 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 бк, здб, гбр, бб, здгл, чб Добив на дървесина 70,592.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15712 ДГС Буйновци 27.03.2019 19016, 19017 бб, гбр, чб Продажба на дървесина 12,286.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина, на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15606 ДГС Буйновци 03.01.2019 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 бк, здб, гбр, бб, ак Добив на дървесина 142,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на дървесина на ТИР и направа на тракторни пътища - ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15592 ДГС Буйновци 17.12.2018 1907,1908,1909,1910,1911,1912 бб, бк,дгл,гбр,здб,чб Добив на дървесина 137,967.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на дървесина на ТИР и направа на тракторни пътища - ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15593 ДГС Буйновци 17.12.2018 19007,19008,19009,19010,19011,19012 бб, бк, гбр,здгл, здб,чб Продажба на дървесина 318,664.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15595 ДГС Буйновци 17.12.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП Държавно Горско стопанство Буйновци при „СЦДП” ДП - Габрово през -2019г.” по обособени позиции : 1.Обособена позиция №1 – „Задължителна застраховка Гражданска отговорност на МПС“. 2. Обособена позиция №2 – „Застраховка Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие“. Виж пълна информация